• Снимка: БГНЕС

Административният съд отмени няколко текста от Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Смядово. Наредбата беше приета с решение на Общинския съвет от 2006 година, стана ясно от пресъобщение на съд

Производството по делото бе образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – гр. Шумен.

За да отмени членове от наредбата съдът е приел, че тази разпоредба  нарушава законовото изискване на чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/. 

Съдебният състав е приел, че са налице основания за отмяна и на чл. 21, ал. 4 от наредбата, разписващ срок на валидност на разрешението за специално ползване на пътя, осъществявано чрез изглаждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него. В тази връзка, съдът е констатирал, че е налице противоречие между атакувания текст, предвиждащ срок на валидност на разрешението от една година и чл. 8, ал. 3 от Наредбата за специалното ползване на пътищата /НСПП/, приета от Министерския съвет. 

Отмяната на чл. 21, ал. 4 от Наредба за управление на общински пътища на територията на Община Смядово е мотивирана с още едно основание. Съдът е констатирал, че общинският подзаконов нормативен акт е издаден в рамките на законовата делегация на чл. 23 от Закона за пътищата, съгласно който с наредби следва да се уредят единствено правомощията на кметовете по управлението на общинските пътища. Така  в предметния обхват на тези правомощия не е включен въпросът за времетраенето на разрешителното за специално ползване, поради което оспореният текст от наредбата не е издаден в предвидената хипотеза на законова делегация по чл. 23 от Закона за пътищата, констатираха още магистратите.  

В хода на извършена проверка за законосъобразност на оспорените разпоредби, съдът е достигнал до извод за основателност на протеста и в частта му, с която са атакувани членове от процесната Наредба. Чл. 26, ал. 2 от Наредба за управление на общински пътища на територията на Община Смядово предвижда срок на валидност на разрешителното за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение от една година, докато съгласно чл. 13 от Наредбата за специалното ползване на пътищата, приета от Министерския съвет, е 6 месеца.

По отношение на чл. 28, ал. 1 от наредбата на Общински съвет – Смядово съдът е констатирал, че с него се въвежда размер на отстояние на рекламното съоръжение, който е различен от предвидения в разпоредбата.

Обсъдените нарушения са мотивирали съда да приеме, че атакуваните разпоредби  незаконосъобразно преуреждат обществени отношения, които са регулирани от нормативен акт с по-висок ранг. Както  и противоречат на такъв нормативен акт, което се явява достатъчно основание за тяхната отмяна.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно