• Снимка: Topnovini.bg

Министерство на образованието и науката обяви конкурс за длъжността „началник на отдел” в „Организационно-методическа дейност и контрол”  на Регионално управление на образованието – Шумен.

Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове включват: 

длъжностно ниво съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията – 7;  наименование на длъжностното ниво съгласно КДА – ръководно ниво 7А;  минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър; минимален професионален опит – 4 години в областта на образованието или - минимален ранг - III младши.

Към кандидатите има и допълнителните изисквания като: висше образование от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления - професионална квалификация – „учител“ в областта на педагогически, хуманитарни, технически , социални, стопански и правни науки, природни науки, математика и информатика; компютърни умения, MS Office и т.н.

Основната цел на длъжността „началник на отдел“, е да анализира, планира, управлява, съгласува, регулира и отговаря за изпълнението на основните функции и специфичните дейности на отдела, свързани с координиране, организиране, контролиране и методически подпомагане прилагането и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование, както и други нормативни и административни актове Областите на дейност са свързани с планиране и анализиране работата на отдела по отношение на организационно-методическото осигуряване на директорите като орган за управление на училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие и контрола на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Минималната заплата, определена за този пост, е 700 лева.

Документите трябва да се подадат до 20 март включително, лично или чрез опълномощено лице в Регионално управление на образованието - Шумен, на ул. „Цар Калоян” № 1, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Телефон за контакт: 054/80-03- 73.

 

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно